Bedrijvenpark H2O Home

Postbus 8, 8090 AA Wezep

info@bedrijvenparkh2o.nl

 

 

Routebeschrijving pijltje

knop_download

 

 

Realisatie

Voor de inrichting van het bedrijvenpark en de bebouwingsmogelijkheden zijn richtlijnen vastgelegd in (onder andere) het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan (zie pagina Downloads). We gaan hier kort in op enkele belangrijke punten daaruit. Om het bedrijvenpark goed in te passen in zijn omgeving, is in het Oldebroekse plandeel rekening gehouden met de ligging tussen enerzijds de A28 en A50 en anderzijds de dorpskern van Hattemerbroek. Langs de snelweg liggen schitterende zichtlocaties met een bebouwingshoogte van 15 meter. Aan de kant van Hattemerbroek is de bebouwing kleinschaliger.

kaart3

Het Hattemse plandeel zal geschikt worden gemaakt voor grootschaliger bedrijvigheid, zowel qua bouwvolume als qua milieubelasting.

 

Deelgebieden
Het beeldkwaliteitplan onderscheidt zes deelgebieden:

kaart4t

In deelgebied 1, de zone direct grenzend aan de A28 komen moderne bedrijfsgebouwen, veelal in grijs en rood uitgevoerd. Deze gebouwen richten zich naar de A28 of naar de Duurzaamheidstraat en zijn maximaal 15 meter hoog. De dakvorm is in principe vrij, maar moet in elk geval een hellingshoek van 10 graden hebben. Opslag mag niet aan de representatieve zijden (A28 en Duurzaamheidstraat) plaatsvinden. De eerste vijf meter achter de (voorgeschreven) erfafscheiding dient als tuin te worden ingericht, o.a. met een één meter hoge haag.


Een belangrijke eis in deelgebied 2 is dat de bebouwing zo mogelijk in de aanwezige grondwal wordt geplaatst, eventueel doorgezet in een begroeid dak. De bebouwingshoogte aan deze zijde is maximaal 10 meter. Langs de Duurzaamheidstraat mag de hoogte van de bedrijfsbebouwing 15 meter bedragen. Voor het overige (zoals kleur- en materiaalgebruik, dakvorm, benutting kavelbreedte en voorgevelrooilijn) gelden grotendeels dezelfde eisen als in deelgebied 1.


Dezelfde hoogtegeleding is in deelgebied 3 toegepast. In dit deelgebied worden aan de bedrijven die niet grenzen aan de snelweg minder hoge eisen gesteld aan de representativiteit. De bedrijven die aan de groenzone van de hoogspanningsleiding grenzen worden zo mogelijk onder een hoek geprojecteerd, zodat een getande ofwel gestaffelde voorgevellijn ontstaat. Voor het overige (zoals kleur- en materiaalgebruik, benutting kavelbreedte en voorgevelrooilijn) gelden grotendeels dezelfde eisen als in deelgebied 1 en 2, met uitzondering van het feit dat daken in deelgebied 3 plat dienen te zijn.


In deelgebied 4 zijn de kavels kleiner en is de bebouwingshoogte beperkt tot 8 meter. Ook hier geldt dat voor kleur- en materiaalgebruik, benutting kavelbreedte en voorgevelrooilijn grotendeels dezelfde eisen gelden als voor de eerdergenoemde deelgebieden. De daken dienen echter, net als in deelgebied 3, plat te zijn.


Deelgebied 5 zal ook geschikt worden gemaakt voor grotere bedrijven, mogelijk ook in milieucategorie 4.


Deelgebied 6 wordt een interessante zone door de ligging langs de Zuiderzeestraatweg.


Voor de deelgebieden 5 en 6, gelegen in het Hattemse plandeel, is een nieuw beeldkwaliteitplan in de maak, dat tegelijk met het bestemmingsplan voor deze gronden in procedure zal worden gebracht.