Bedrijvenpark H2O Home

Postbus 8, 8090 AA Wezep

info@bedrijvenparkh2o.nl

 

 

Routebeschrijving pijltje

knop_download

 

Persbericht Bedrijvenpark H2O d.d. 22 februari 2012


Haast met aansluiting H2O op A28

 

Rijkswaterstaat bereid om ont­sluiting bedrijventerrein H2O te combineren met groot on­derhoud aan A28 in 2014. Kamer van Koophandel draagt bij aan inhuren projectleider. Verplaatsing huidige op- en af­rit heeft voorkeur gemeente.


WEZEP Er moet een projectleider komen om de toekomstige ontslui­ting van het bedrijvenpark H2O snel een invulling te geven. Dat is van belang omdat Rijkswaterstaat de daarmee gepaard gaande werk­zaamheden wil koppelen aan het groot onderhoud dat aan rijksweg A28 moet worden verricht. Daar­mee moet aanvang 2012 al een be­gin worden gemaakt.

De gemeente Oldebroek beschikt niet over voldoende capaciteit om een projectleider op de klus te zet­ten. Het inhuren van een externe kracht kost dit jaar naar schatting dertigduizend euro. Oldebroek wil hiervan zelf maar vijftig procent voor rekening nemen. De Kamer van Koophandel heeft gisteren be­sloten 7.500 euro bij te dragen, de helft van het bedrag dat aan de re­giocommissie Noordwest-Veluwe was gevraagd. Ondanks de vraagte­kens die werden gezet omdat Olde­broek zo’n belangrijke zaak niet zelf volledig wil bekostigen.

Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de verkeerskundige stu­die rond de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. De verwach­ting is dat eind maart de uitkom­sten worden gepresenteerd.

Inmiddels is wel duidelijk dat het gaat om twee opties. Daarbij gaat de voorkeur uit naar het verplaat­sen van de huidige aansluiting We­zep van de Zuiderzeestraatweg naar de Voskuilerdijk. Een tweede optie is het in meer of mindere mate opwaarderen van de huidige aansluiting Wezep op rijksweg A28. Het maken van aan aanslui­ting op de A50 bij het Vijzelpad in Hattemerbroek ten koste van de huidige afslag Hattem is geen op­tie. Dat geldt ook voor het aanleg­gen van een verbinding tussen Hat­temerbroek en de A50 bij de aan­sluiting Hattem. Rijkswaterstaat wijst deze opties af.

De verplaatsing van de huidige aansluiting geniet de voorkeur van de gemeente Oldebroek. Hierbij speelt een rol dat onderzoek in 2007 van de provincie Gelderland al uitwees dat de huidige aanslui­ting van Wezep op de A28 dusda­nig problematisch is dat ingrijpen noodzakelijk is.

Er is ook een kentering in de hou­ding van de provincie. Tot voor kort werd de ontsluiting van het bedrijventerrein als een lokaal vraagstuk gezien. Maar mede ge­zien de problemen rond de aan­sluiting van Wezep op de A28 denkt de provincie hier nu genuan­ceerder over. En gedegen oplos­sing van beide vraagstukken wordt ook als provinciaal belang gezien.

De projectleider moet na de geko­zen oplossing het plan verder uit­werken.

 

Bron: De Stentor 14.02.2012